மிட்நைட் கிளப்பின் ரூத் கோட் ஒரு முழுமையான டூர் டி ஃபோர்ஸ்

மைக் ஃப்ளானகன் நிகழ்ச்சியில் தனித்து நிற்பது கடினம், ஆனால் கோட் சிறந்து விளங்குகிறார்.