'ரிக் அண்ட் மோர்டியின் ஷோரன்னர் ரிக் பிரைம் 'எல்லா நேரத்திலும் இருந்திருக்கிறார்' என்பதை வெளிப்படுத்துகிறார்

எங்கள் ரிக் மிகவும் மோசமான தந்தையிலிருந்து வெகு தொலைவில் இருக்கிறார் என்று மாறிவிடும்.