'பிரதர்ஸ்' பற்றிய சிறந்த விஷயம் பில்லி ஐச்னர் அல்ல, இது டெப்ரா மெஸ்ஸிங் ஷேடிங் சாரா ஜெசிகா பார்க்கர்

'நான் சாரா ஜெசிகா பார்க்கரை கூட அடித்தேன்! மக்கள் மறந்துவிடுகிறார்கள்!'